Firebase ile Bildirim Gönderme : (Android)

Herkese merhabalar 🥳

Bu blog yazısında firebase kullanarak uygulamaya bildirim nasıl gönderilir ondan bahsedeceğim.

Bu işlem için ilk olarak Firebase adresi üzerinden bir hesap oluşturmanız gerekiyor. Kayıt/Giriş işlemleri sonrasında yukarıda bulunan menüden konsola git (Go to Console) seçeneğine tıklıyor ve Add Project seçeneği ile yeni bir proje oluşturuyoruz.

Buraya kadar ki aşamların hepsi firebase üzerinden bir proje oluşturma adımları olduğu için detaylı olarak anlatmadım. 🙂 Gelelim firebase ile push notifications işlemlerimize,

İlk olarak yapılması gereken Firebase Console üzerinden cloud messaging kısımına giriyoruz. Burada hangi platformda push notification entegresi yapılmak isteniyorsa o platform seçilerek devam edilir Biz bu aşamada Android yapacağımız için Android görseli olan ikona tıklamamız gerekmektedir. 🙂

Bu seçim işleminden sonra uygulamamız hakkında bazı bilgiler isteyecek sonrasında ise uygulamamız ile firebase arasında bağlantı sağlayacak olan google-services.json konfigürasyon dosyasını verecektir. Bu dosyayı uygulamanızın dosyasının içinde app paketi altında koymalısınız.

 Sync Now demeyi unutmadan devam edelim. 🙂

Sırada bildirim işlemleri 😀

İlk olarak uygulamamızın uygulama modülü dizinindeki project/build.gradle dosyasına aşağıdaki kod parçacığını ekleyerek firebase bildirimleri için gerekli implementasyonu uygulamamıza dahil ediyoruz :

implementation 'com.google.firebase:firebase-messaging'

Ardından AndroidManifest.xml dosyamız içerisine şu satırları dahil edelim. 🙂

<service

android:name=”.MyFirebaseMessagingService”>

<intent-filter>

<action android:name=”com.google.firebase.MESSAGING_EVENT”/>

</intent-filter>

</service>

İşlemlerin çoğu tamam 😀 Şimdi Android Studio üzerinden kendi paketlerimiz içinde bir Kotlin/Java class’ı oluşturup Firebase Messaging Service’i özelleştirerek uygulamamız içerisinde kullanacağız. 🙂

MyFirebaseMessagingService class’ı bir Service class olduğu için (FirebaseMessagingService’den extends ettik çünkü.) kendisi otomatik çalışacaktır ve içindeki onTokenRefresh() methodu uygulama ilk kurulduğunda ve Token oluştuğu zaman otomatik olarak çağırılacak olan methoddur.

onTokenRefresh() methodu ise Token değiştiğinde otomatik olarak çalışır .Burada kullanılan token kullanıcının unique ID’si olmaktadır.

MyFirebaseMessagingService.class :package com.google.firebase.quickstart.fcm.java;

import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.media.RingtoneManager;
import android.net.Uri;
import android.os.Build;
import androidx.core.app.NotificationCompat;
import android.util.Log;

import com.google.firebase.messaging.FirebaseMessagingService;
import com.google.firebase.messaging.RemoteMessage;
import com.google.firebase.quickstart.fcm.R;

import androidx.work.OneTimeWorkRequest;
import androidx.work.WorkManager;

/**
 * NOTE: There can only be one service in each app that receives FCM messages. If multiple
 * are declared in the Manifest then the first one will be chosen.
 *
 * In order to make this Java sample functional, you must remove the following from the Kotlin messaging
 * service in the AndroidManifest.xml:
 *
 * <intent-filter>
 *  <action android:name="com.google.firebase.MESSAGING_EVENT" />
 * </intent-filter>
 */
public class MyFirebaseMessagingService extends FirebaseMessagingService {

  private static final String TAG = "MyFirebaseMsgService";

  /**
   * Called when message is received.
   *
   * @param remoteMessage Object representing the message received from Firebase Cloud Messaging.
   */
  // [START receive_message]
  @Override
  public void onMessageReceived(RemoteMessage remoteMessage) {
    // [START_EXCLUDE]
    // There are two types of messages data messages and notification messages. Data messages
    // are handled
    // here in onMessageReceived whether the app is in the foreground or background. Data
    // messages are the type
    // traditionally used with GCM. Notification messages are only received here in
    // onMessageReceived when the app
    // is in the foreground. When the app is in the background an automatically generated
    // notification is displayed.
    // When the user taps on the notification they are returned to the app. Messages
    // containing both notification
    // and data payloads are treated as notification messages. The Firebase console always
    // sends notification
    // messages. For more see: https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging/concept-options
    // [END_EXCLUDE]

    // TODO(developer): Handle FCM messages here.
    // Not getting messages here? See why this may be: https://goo.gl/39bRNJ
    Log.d(TAG, "From: " + remoteMessage.getFrom());

    // Check if message contains a data payload.
    if (remoteMessage.getData().size() > 0) {
      Log.d(TAG, "Message data payload: " + remoteMessage.getData());

      if (/* Check if data needs to be processed by long running job */ true) {
        // For long-running tasks (10 seconds or more) use WorkManager.
        scheduleJob();
      } else {
        // Handle message within 10 seconds
        handleNow();
      }

    }

    // Check if message contains a notification payload.
    if (remoteMessage.getNotification() != null) {
      Log.d(TAG, "Message Notification Body: " + remoteMessage.getNotification().getBody());
    }

    // Also if you intend on generating your own notifications as a result of a received FCM
    // message, here is where that should be initiated. See sendNotification method below.
  }
  // [END receive_message]


  // [START on_new_token]
  /**
   * There are two scenarios when onNewToken is called:
   * 1) When a new token is generated on initial app startup
   * 2) Whenever an existing token is changed
   * Under #2, there are three scenarios when the existing token is changed:
   * A) App is restored to a new device
   * B) User uninstalls/reinstalls the app
   * C) User clears app data
   */
  @Override
  public void onNewToken(String token) {
    Log.d(TAG, "Refreshed token: " + token);

    // If you want to send messages to this application instance or
    // manage this apps subscriptions on the server side, send the
    // FCM registration token to your app server.
    sendRegistrationToServer(token);
  }
  // [END on_new_token]

  /**
   * Schedule async work using WorkManager.
   */
  private void scheduleJob() {
    // [START dispatch_job]
    OneTimeWorkRequest work = new OneTimeWorkRequest.Builder(MyWorker.class)
        .build();
    WorkManager.getInstance(this).beginWith(work).enqueue();
    // [END dispatch_job]
  }

  /**
   * Handle time allotted to BroadcastReceivers.
   */
  private void handleNow() {
    Log.d(TAG, "Short lived task is done.");
  }

  /**
   * Persist token to third-party servers.
   *
   * Modify this method to associate the user's FCM registration token with any
   * server-side account maintained by your application.
   *
   * @param token The new token.
   */
  private void sendRegistrationToServer(String token) {
    // TODO: Implement this method to send token to your app server.
  }

  /**
   * Create and show a simple notification containing the received FCM message.
   *
   * @param messageBody FCM message body received.
   */
  private void sendNotification(String messageBody) {
    Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class);
    intent.addFlags(Intent.FLAG_ACTIVITY_CLEAR_TOP);
    PendingIntent pendingIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0 /* Request code */, intent,
        PendingIntent.FLAG_ONE_SHOT);

    String channelId = getString(R.string.default_notification_channel_id);
    Uri defaultSoundUri = RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION);
    NotificationCompat.Builder notificationBuilder =
        new NotificationCompat.Builder(this, channelId)
            .setSmallIcon(R.drawable.ic_stat_ic_notification)
            .setContentTitle(getString(R.string.fcm_message))
            .setContentText(messageBody)
            .setAutoCancel(true)
            .setSound(defaultSoundUri)
            .setContentIntent(pendingIntent);

    NotificationManager notificationManager =
        (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

    // Since android Oreo notification channel is needed.
    if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {
      NotificationChannel channel = new NotificationChannel(channelId,
          "Channel human readable title",
          NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT);
      notificationManager.createNotificationChannel(channel);
    }

    notificationManager.notify(0 /* ID of notification */, notificationBuilder.build());
  }
}

Bu kısımları kendi isteğinize göre özelleştirirsiniz. 🥳 Ben burada nedenine nasılına değinmedim, çünkü direkt bu şekilde de kullanabilirsiniz. Daha detaylı bakmak ister ve özelleştirmek isterseniz firebase dokumanına bir göz atabilirsiniz. 🙂

Firebase Console üzerinden Push Notification Gönderilmesi :

Firebase üzerinden Push Notification gönderilmesi için öncelikle Firebase Console üzerinden Cloud Messaging sayfasına gidiyoruz. Burada send first message ekranı bizleri karşılıyor. Buraya tıklandığında aşağıdaki gibi bir ekran ile karşılaşmaktayız.

Burada göndermek istediğimiz bildirimi özelleştirerek, gerekli ayarları yaptıktan sonra send butonu ile bildirim gönderme işlemini tamamlıyoruz.

Dilersek direkt olarak uygulama paketine, belli bir topic ismine göre de uygulamaya bildirim gönderebilmekteyiz. Örneğin bir haber uygulamasında kullanıcı yalnızca spor ile ilgili haberlerin bildirimini almak istiyor ise yalnızca spor topic i ile o kullanıcıya bildirim göndeririz. Bunu koda nasıl dökeriz, gelin bakalım 🙂

FirebaseMessaging.getInstance().subscribeToTopic(“spor”);

Abonelikten çıkmak için ise;

FirebaseMessaging.getInstance().unsubscribeFromTopic(“spor”);

Herhangi bir topic olmadan push göndermek istenildiğinde ise;

FirebaseMessaging.getInstance().getToken()
.addOnCompleteListener(new OnCompleteListener() {
@Override
public void onComplete(@NonNull Task task) {
if (!task.isSuccessful()) {
Log.w(TAG, "Fetching FCM registration token failed", task.getException());
return;
}         
 String token = task.getResult();
          @SuppressLint({"StringFormatInvalid", "LocalSuppress"}) String msg = getString(R.string.app_name, token);
          Log.d(TAG, msg);
          Toast.makeText(MainActivity.this, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
      });

veya direkt olarak FirebaseMessaging.getInstance().getToken() kodu ekleyebiliriz.

gibi gibi basit işlemler 😀

Ve ta ta taamm 🥳

Projenin github linki : https://github.com/nisaefendioglu/Firebase-Cloud-Messaging

Sorularınız olursa yorum kısmından veya bağlantılı hesaplarımdan sorabilirsiniz. Bug’sız günleriniz olsun. 🥳

MongoDB Nedir?

MongoDB nedir konusuna değinmeden önce ilk olarak edinmemiz gereken bilgi veri tabanının ne anlama geldiğini öğrenmektir. Peki veri tabanı nedir? Veri tabanı, ihtiyacımız olan bilgileri bir yerde depo etmemizi sağlayan bir depolama sistemidir. Günümüz teknolojisinde bulunan uygulamaların hemen hemen hepsinde veri tabanı bağlantıları bulunur. Veri tabanları üzerine depolanan bilgiler, daha sonra kullanılabilir ve üzerlerinde değişiklikler yapılarak daha anlamlı bilgiler elde edilebilir.

MongoDB nedir, MongoDB 2009 yılında C++ programlama dili ile geliştirilen ve açık kaynak kodlu olarak yazılan bir NoSQL veri tabanı uygulamasıdır. MongoDB veri tabanı uygulamasında her kayıt bir doküman olarak ele alınır. Bu dokümanların her biri json formatında depo edilir. Daha önceleri veri tabanı ile ilgili temel bilgiler edinenlerinde bildiği gibi veri tabanlarında pek çok yapı bulunmaktadır. Örneğin table yapısı MongoDB’de collection, row yapısı document, column yapısı ise field değerini almaktadır.

MongoDB genel olarak hızın önemli olduğu projelerde yerini almaktadır. Büyük veriler ile çalışanlar için hem hız hem performans açısından MongoDB veri tabanı kullanması projenin yararına olacaktır. Performans olarak oldukça hızlı olsa da MongoDB veri tabanını kullanırken oldukça dikkatli olunmalıdır. Bunun sebebi ise MongoDB veri tabanının hiçbir kuralı ve standardı olmadığından karmaşık sorguların hazırlanması SQL ile hazırlanan bir veri tabanına kıyasla daha zor olabilmektedir.

Günümüz teknolojisinde birçok programlama dili için driver desteği bulunmaktadır. NoSQL de içerisinde driver desteği bulundurması ile en çok tercih edilenler arasında yerini almaktadır. Gelin NoSQL nedir daha detaylı ele alalım.

MongoDB Nedir? NoSQL Nedir?

NoSQL veya Not Only SQL, adından da anlaşılacağı üzere içerisinde SQL komutları barındırmayan bir veri tabanı yapısıdır. NoSQL içerdiği veri tabanlarının yapısına göre 4 gruba ayrılmaktadır. Bu gruplar,

 • Doküman Tabanlı

Verileri doküman şeklinde veri tabanı deposunda saklayan bir veri tabanı çeşididir. MongoDB doküman tabanlı veri tabanı yapısı içerisinde yerini almaktadır.

 • Anahtar / Değer Tabanlı

Verileri anahtar veya değer olarak saklayan veri tabanı çeşididir.

 • Grafik Tabanlı

Verilerin depolanmasını graf teorisine göre veri tabanı içerisinde saklayan bir veri tabanı çeşididir.

 • Sütun Tabanlı

Verilerin depolanmasını satır satır yapmak yerine sütun sütun biçiminde saklayan bir veri tabanı çeşididir.

Nano Teknoloji Nedir? Kullanım Alanları ve Avantajları Nelerdir?

Nano Teknoloji Nedir? Atom ve molekül maddelerinin en küçük birimlerini ifade edebilmek ve maddeleri atomik boyutlarıyla birlikte kontrol edebilmek amacı ile kullanılan ve 1 ila 100 nanometre arasında değişiklik gösteren teknoloji çalışmalarıdır Atomlar üzerine atomlar ekleyerek yeni maddeler elde edebilmek ve mevcut yapıdaki moleküllerin yapısında değişiklikler meydana getirerek yeni maddeler oluşturmak üzerine çalışan teknolojidir. Bu teknolojinin birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Kullanım alanlarına göz atacak sorularsak,

 • Malzeme ve İmalat Alanında

Malzemelerin hatasız üretilmesi ve imalatlarda yeni yöntemlerin üretilmesini sağlar.

 • Nano elektronik ve Bilgisayar Teknolojisi Alanında

Daha az enerji ile kapasite bakımından daha büyük olmasını sağlar. Elektronik devre elemanları ile tasarım adına da değişiklikler meydana getirecektir.

 • Havacılık ve Uzay Çalışmalarında

Nano yapısı taşıyan malzemelerin, daha sağlam, daha hafif ve hava koşullarına daha dayanıklı olması sebebiyle roket ve uzay istasyonlarında büyük önem taşımaktadır.

 • Tıp ve Sağlık Alanında

Nano barındıran aygıtlar ile tıp alanında hastalıkların teşhisi ve tedavisinde yeni yöntemler geliştirilecektir. Hastalıklı yapıların bu teknoloji ile yok edilmesi ve onarılması gereken hücrelerin onarılabilmesi hedeflenmektedir.

 • Çevre ve Enerji Alanında

Bu teknoloji enerjiyi verimli kullanmasıyla, enerjinin depolanması ve üretilmesi konusunda uygulamaları bulunmaktadır.

 • Biyoloji ve Tarım Alanında

Biyoloji alanında, bu teknoloji ile yeni kimyasal maddeler veya ecza malzemeleri sağlanabilmektedir. Tarım alanında da birçok işlevi bulunmaktadır. Tarım alanındaki kullanım alanına örnek verecek olursak, yetiştirilen bitkileri zarar verecek organizmalara karşı koruyabilmek için üretilen kimyasal maddeler.

 • Savunma Sanayi Alanında

Bu teknoloji ile geliştirilmiş malzemelerin daha sağlam ve dayanıklı olması sebebiyle savunma alanında da bu yapılar kullanılmaktadır. Bu teknolojiye, kamera lensleri üretimi, pil, geçirmeli elektron mikroskopları, varis çorapları, termoelektrik üretimi yapan kaplamalar, kendi kendini temizleyen camlar, halılar veya boyalar, deterjanlar, dezenfektanlar, seramik kaplamalar, güneş kremleri gibi örnekler verebiliriz. Bu teknolojinin gelişmesiyle ve kullanım alanları genişledikçe hayatımıza sağladığı avantajlar da bir o kadar artmaktadır. Bu teknolojinin avantajlarını sıralayacak olursak,

 • Daha seri üretim sağlar.
 • Az maliyet.
 • Ürün kalitesini arttırır.
 • Zamandan tasarruf ettirir.
 • Güvenli yaşam sunar.
 • Ulusal gelir düzeyini yükseltir.
 • Teknolojinin gelişim hızını arttırır.

Nano Teknolojinin Gelişimi

Ulusal Nano Teknoloji Giriş Merkezini kuran Mihail C. Roco bu teknolojiyi, 4 nesile ayırmaktadır.

 • Birinci Nesil

Bu nesilde geliştirilen teknolojiler pasif haldedir. Tek bir görevi yerine getirmek için oluşturulan nesildir.

 • İkinci Nesil

Çok görevli maddeler olarak adlandırılan, aktif olarak işlemler yapan nesildir.

 • Üçüncü Nesil

Binlerce farklı sistemin birleşmesiyle ortaya çıkan ve bu sistemlerin birbirleriyle iletişim kurabilmesini sağlayan nesildir.

 • Dördüncü Nesil

İç içe geçmiş sistemleri karmaşık bir halden düzenli bir hale getiren sistemlerdir.

Yaşadığımız zamandaki kullandığımız teknolojilere göre şu anlık yalnızca ikinci nesilde bulunan teknolojileri kullanabilmekteyiz. İkinci nesildeki ürünler ciddi ilerlemeler oluşturabilmeyi sağlayacak bir nesildir.

Nano Teknoloji Kullanılarak Üretilen Ürünler Nelerdir?

Yaşantımızın hemen hemen her alanında bu teknolojiden faydalanmaktayız. Bizlere sağladığı avantajlar doğrultusunda bu gelişen teknoloji ile birçok ürün üretilmiştir.

 • Kurşun Geçirmez Yeleklerdeki Kaplamalar

Bu teknoloji üretilen malzemeler daha sağlam olduğundan dolayı kurşun geçirmez yeleklerde de bu teknolojiden yararlanılmıştır. Bu sayede verdiği zarar azaltılabilir hale gelmiştir.

 • İş Aletleri

İş aletlerinin daha uzun ömürlü ve daha sağlam olmasını sağlar.

 • Biranın Tazeliğini Korumak İçin Sağlanan Alaşımlar

Hem maliyeti azaltabilmek hem de tazeliği koruyabilmek için bira şişelerinde de bu teknolojiden faydalanılmıştır.

 • Genetik Testler

Doğru dozu ayarlayabilmek oldukça zor iken bu teknoloji ile genetik testlerin yapılabilirliği daha kolay bir hal almaktadır.

 • Otomobil Cilaları

Uzun süre temizliğin devam edebilmesi için bu teknoloji oldukça iş görmektedir.

 • Güneş Panelleri

Bu teknoloji ile üretilen güneş panelleri daha az enerji kullanmasının yanı sıra maliyeti de oldukça düşürüyor.

 • Gebelik Testleri

Gebelik testlerinde de kullanılan bu teknoloji ev içerisinde kendi başımıza yaptığımız gebelik testlerinin sonucunu bizlere daha kolay bir şekilde vermektedir.

 • Daha Uzun Ömürlü Tenis Topları

Her alanda olduğu gibi tenis toplarında da bu teknolojiden faydalanarak topun havayla temasına izin verilerek topların daha uzun ömürlü hale gelebilmesi sağlanıyor.

 • Kanamayı Hızlıca Durdurma

Kanamaları durdurmak bazı zamanlar oldukça güç haline gelebilmektedir. Özellikle burun kanamalarını durdurmak bayağı zamanımızı alabilmektedir. Fakat bu geliştirilen teknoloji ile, üretilen ürünü burnunuza takarak saniyeler içerisinde burun kanamanızdan kurtulabilmektesiniz.

Türkiye’deki Nano Teknolojisinin Durumu Nedir?

Günümüzde ülkemiz adına teknoloji alanında önemli adımlar atılmaya başlanmıştır. Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı’nda teknoloji atölyesi bulunmaktadır ve Türkiye’de bu teknoloji alanında çalışma gerçekleştiren 13 adet şirket bulunmaktadır.

C# Programlama Dilinde Fonksiyon Kullanımı Nasıl Yapılır?

Fonksiyon nedir? Fonksiyon, bir diğer adı ile metot, kod satıları arasındaki uzun uzadıya yazılmış kodları azaltmak için kullanılan, zamandan tasarruf ettiren ve bir işi daha kolay bir şekilde yapmamızı sağlayan kod parçacıklarıdır. C# programlama dilinde bu kod parçacıkları ikiye ayrılır;

 • Dönüşü olmayan fonksiyonlar

Dönüşü olmayan fonksiyonlara basit bir örnek verecek olursak C# programlama dilinde ekrana işlemi basmamızı sağlayan Console.WriteLine metodunu verebiliriz. Bu metot yalnızca yazdığımız kodun konsol üzerine yazılmasını sağlar ve geriye döndürdüğü hiçbir değer yoktur. Bir de gelin C# programlama dilinde kod üzerinden örneklendirelim.

void Toplama()

{

int sayi1=5;

int sayi2=10;

int sonuç=sayi1+sayi2;

}

Yukarıda yazmış olduğumuz kod gördüğünüz üzere yalnızca kendi içinde işlemleri yapar, dışarıdan hiçbir veri almaz ve hiçbir veri vermez. Dönüşü olmayan fonksiyonlar void ifadesi ile başlar.

 • Return (dönüş) olan fonksiyonlar

Dönüşü olan fonksiyonlar oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Çünkü geri dönüşlü işlemleri, int, string, bool, list, array ve daha birçok değişken ile sağlayabiliriz. Bu yazımızda birçoğunu ele alacağız. Return yani geri dönüşü olan fonksiyonlara örnek verecek olursak Console.ReadLine metodunu verebiliriz. C# programlama dilinde Console.ReadLine metodu, yazıldığı kod satırındaki veriyi almak için kullandığımız bir değerdir ve aldığı veriyi dışarıya aktarır. Dolayısı ile geri dönüşlü metotlar arasında yerini almaktadır. Bir de dönüşü olan fonksiyonları en çok kullanılan geri dönüşlü değişkenler için kod üzerinde inceleyelim.

 1. INTEGER dönüşlü fonksiyonlar

int Toplama(int sayi1,int sayi2)

{

int sonuc = sayi1 + sayi2;

return sonuc;

}

Bu örnekte int değişkeni dışarıdan gelecek olan iki sayıyı toplayarak bize sonucu döndürecektir.

 • String dönüşlü fonksiyonlar

string Birlestir(string veri1,string veri2)

{

string sonuc = veri1 + veri2;

return sonuc;

}

String dönüşlü fonksiyonda verdiğimiz örnekte ise, dışarıdan gelen iki string tipindeki verili alarak değeri geri döndürmektir. Dolayısı ile burada bir return işlemi bulunmaktadır.

 • Bool dönüşlü fonksiyonlar
bool Girdi(int sayi)
{
if(sayi % 2 == 0)
return true;
else
return false;
 
}
 
Bool fonksiyonunun sonucu daima true veya false olarak döner. Bu örnekte de, dışarıdan alınan sayının tek mi çift mi olduğunu kontrol eden bir kod parçacığı bulunmaktadır. Eğer çift bir sayı ise sonucumuz true, tek bir sayı ise sonucumuz false olarak dönecektir. Burada da gördüğünüz gibi dışarıdan bir veri alma ve ardında bir sonuç geri döndürme işlemleri yer almaktadır.
 
 • Dizi fonksiyonları
int[] Veri(int baslangic,int bitis)
        {
            int[] sonuc = new int[bitis-1];
 
            return sonuc;
 
        }
 
Elde edilen verileri dizi olarak döndüren bu fonksiyon, dışarıdan gelen iki sayıyı başlangıç ve bitiş değeri olarak alarak geri döndürmektedir. 
 • List fonksiyonları

List fonksiyonları da veri konusunda hiçbir kısıtlama bulunmamaktadır. Dolayısı ile her türlü veriyi List fonksiyonu içerisinde kullanabilmeniz mümkündür.

public List<string> FileFind(string path)
        {
            List<string> dosyalar = new List<string>();
            DirectoryInfo di = new DirectoryInfo(path);
            FileInfo[] getfiles = di.GetFiles();
            
            foreach (FileInfo veri in getfiles)
            {
                dosyalar.Add(veri.ToString());
 
            }
 
            return dosyalar;
        }

Yukarıdaki örnekte bir klasör içerisinden dosya taramasını gerçekleştiren bir kod parçacığı bulunmaktadır. Bu örnekte de diğer geri dönüşlü fonksiyonlarda olduğu gibi burada da bir geri dönüşlü bir işlem bulunmaktadır.

Nesnelerin İnterneti Nedir?

Nesnelerin interneti nedir? Nesnelerin akıllı cihazların belli protokoller içerisinde birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan sistemlerdir. Nesnelerin interneti adından yola çıkılarak, yalnızca cihazların internete bağlanması olarak ele alınmamalıdır çünkü nesneler, algılayıcılar ve tanımlayıcılar ile de iletişim kurabilmektedirler. Nesneler algılayıcılar veya tanımlayıcılar ile iletişim haline geçtiklerinde durum bilgilerini güncelleyebilecek yeteneklere sahip olurlar.

Nesnelerin internetine akıllı saatleri örnek olarak gösterebiliriz. Akıllı saatler ile hem ilerlediğimiz mesafeyi hem de kalp ritimlerimizi öğrenebileceğiniz sensörler bulunmaktadır. Akıllı saatler ile tarafımıza sağlanan bu veriler hayatımızı düzene koyabilmemiz için önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu örnekteki nesnelerin interneti nedir diyecek olursanız, akıllı saat ve sensörlerin arasındaki iletişimdir.

Nesnelerin İnterneti Nedir Bize Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Nesnelerin interneti gerek çalışma ortamında gerekse gündelik yaşantımızda bize birçok avantaj sunmaktadır,

 • İş süreçlerini izleyebilme imkanı sağlar.
 • Müşteri deneyimini geliştirmemize yardımcı olur.
 • Zamandan tasarruf ettirir.
 • Maddiyat açısından tasarruf sağlar.
 • Çalışan bireylerin verimliliğini arttırmayı sağlar.
 • İş modellerine uyarlanabilir.
 • İş kararlarını daha doğru alabilmeyi sağlar.
 • Elde edilen kazancı arttırmaya yardımcı olur.
 • Günlük hayatımızda edinmemiz bilgilere daha kolay ulaşmamızı sağlar.

Nesnelerin İnterneti Nedir Kullanım Alanları Nedir?

Nesnelerin interneti hemen hemen hayatımızın her alanında yerini almaktadır. Bu alanlardan bazıları,

 • Çevre
 • Tarım
 • Enerji
 • Kamu Düzeni ve Güvenliği
 • Ulaşım
 • Sağlık
 • Günlük hayattaki kullanım alanları olarak sıralayabiliriz.

Nesnelerin İnterneti Örnekleri

Nesnelerin internetinin örnekleri gün geçtikçe şüphesiz artmaya devam edecektir. Nesnelerin internetine birkaç örnek olarak,

 • Akıllı Termostat

Bu ürün evinizdeki rutininizi öğrenerek ev sıcaklığını size göre ayarlayabilmektedir. Ev sıcaklığını ayarlama esnasında bir sorun oluştuğunda size bildirim göndererek bilginize sunmaktadır. Isıtma ayarlarını otomatik olarak size göre belirlemesinin yanı sıra ısıtma seçeneklerini de mobil uygulamanızı indireceğiniz cihaz üzerinden manuel olarak da ayarlayabilmeniz mümkündür.

 • Akıllı Priz

Akıllı telefonunuz üzerinden prize takılan herhangi bir ürünün çalışıp çalışmayacağını kontrol edebilir ve dilerseniz tek tık ile prizi kapatabilir ya da açabilirsiniz.

 • Sağlık Monitörü

Sağlık monitörü hastaneye gitmenize gerek kalmadan ev içerisinden muayene olmanızı sağlayacak özellikteki üründür.

 • Akıllı Kilit

Akıllı kilit sayesinde evinizin kapısına geldiğiniz anda kapı size açılır ve çıktığınız zaman otomatik olarak kilitlenir. Evinize davet ettiğiniz bir kişiye de bu kilitlerden verebilir ve istediğiniz zaman cep telefonunuz üzerinden aktif veya pasif hale getirebilirsiniz. İsteğinize bağlı olarak şifre girerek kapınızın açılması seçeneği sunulmuştur. Bu seçeneklerde cep telefonunuzun yanınızda olmasına gerek yoktur şifre ile girebilmeniz mümkündür.

 • Akıllı Hayvan Besleyici

Bu ürün hayvanınız için en doğru mamayı ve miktarı seçer. Bunun yanı sıra mamasının biteceği zamanlarda mamasının alınacağı satıcıyla iletişime geçerek mama alımını sağlar.

 • Araba Takip Adaptörü

Araba takip adaptörü arabanıza dair her türlü bilgiyi size sunabilen özellikteki üründür.

 • Kamu Aydınlatması

İstenilen zamanda ve istenilen enerji seviyesine göre ayarlanabilen aydınlatmalardır.

Robotik Kodlama Nedir? Nasıl Öğrenilir? Yararları Nelerdir?

Robotik kodlama nedir, robotik kodlama eğitimi kod yazmaya teşvik eden bir kodlama çeşididir. Kodlama ile dünyamızda gelişen her türlü teknoloji ile anlaşabiliriz. Robotik kodlama yapabilmek için kod bilgisine gerek duyulmaz. Çocuklar için eğlenerek kod yapısını öğrenilebilmesi için kod programları tasarlanmıştır. Çocuklarımız robotik kodlama ile problem çözme becerilerini geliştirir, akış diyagramlarını öğrenir, analitik düşünme becerilerini geliştirir ve kodlama nedir nasıl yapılır gibi temel bilgileri kavrar. Robotik kodlama ile hem üretip hem de keyifli zaman geçirmiş olurlar.

Kod yazmak ile ilgili hiçbir bilginiz olmayabilir fakat Steve Jobs’ın da dediği gibi, bilgisayar programlamayı herkes öğrenmeli. Çünkü bu sizlere düşünmeyi öğretir.

Her yaşa uygun robotik kodlama eğitimi bulabilirsiniz. Özellikle çocuklar için oyun oynayarak kodlama öğrenilmesini sağlayan uygulamalar mevcut. Bunun için dünyanın en büyük online kodlama eğitimi veren code.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. Code.org kodlamayı Angry Birds gibi oyunları kullanarak öğretiyor. Üstelik Türkçe dil seçeneği de mevcut. Bir diğer seçenek ise, Kodu. Kodu, Microsoft tarafından kurulmuştur. Kodu, çocuklar için yarışmalar düzenleyerek kodlamaya teşvik eden bir uygulamadır.

Kodlama yapabilmek için yazılım uzmanı veya bir programcı olmak zorunda değilsiniz. Basit programlar yazarak kendinizi belli bir seviye geliştirebilirsiniz, bunun için pek çok kaynak mevcut. Siz yeter ki isteyin. Peki kodlama nedir kod yazmanın faydası nedir?

Kodlama analitik düşünme becerisi kazandırır.

Olay ve durumlar arasında farklı bir bakış açısı sağlar.

Yaratıcı düşünmeye katkı sağlar.

Problem çözme yeteneğini gelişir.

Sistematik düşünmeyi sağlar.

Makinaların çalışma mantığı daha kolay kavranır.

İnternet Üzerinden Kodlama Nasıl Öğrenilir?

İnternet üzerinden kodlama öğrenebilmek için birçok online kaynak mevcut. Bunlara bir göz atalım,

 • Code.org

Code.org ile oyun oynayarak kodlama öğrenebilirsiniz.

 • Scratch

Scratch, 8 ile 16 yaş arasındaki çocuklar için tasarlanmış kodlama ortamıdır.

 • Tynker

Tynker eğitim platformu ile görsel programlama dilinin mantığını öğrenebilirsiniz.

 • Kodable

Kodable, ilkokul öğrencilerine özel olarak hazırlanmış kodlama ortamıdır.

 • Codespark

Codespark, 4 yaş ve üzeri çocuklar için tasarlanmış olup, çocukların kendi 3D oyunlarını tasarlayabilmesini sağlayan, temel kodlama mantığını öğreten eğitim platformudur.

 • Kodu

Kodu, çocuklar için tasarlanmış kodlama yarışmaları düzenleyen eğitim platformudur.

 • Youtube

Youtube üzerinden birçok kodlama eğitimi veren kanal bulmanız mümkün. Youtube ile hem izleyip hem de uygulayarak kısa bir zaman içinde kodlama temellerinizi oluşturabilirsiniz.

Robotik Kodlama Eğitimi Veren Kurumlar Var Mıdır?

Robotik kodlama eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullar dışında bazı kurumlar da ücretsiz olarak vermektedir. Bunlar; Kodlama Derneği, İSMEK, Vodafone – Habitat Yarını Kodlayanlar Projesi kapsamında ücretsiz eğitim vermektedir.

Ücretli olarak verilen robotik kodlama eğitimleri de bulunmaktadır.

İstanbul’da Bulunan Robotik Kodlama Kursları

 • Maker Çocuk
 • Kodlama Atölyesi
 • Jr. Robotik Bilim Okulu

Diğer illerde bulunan robotik kodlama kursları,

 • RobinCode – Ankara
 • Bilişim Garaj Akademisi – Ankara
 • Maker Teknoloji – Adana
 • Maker STEM Center – Mersin

Bitcoin Hesabı Nasıl Açılır?

Bitcoin herhangi bir banka ile bir ilişiği bulunmayan elektronik olarak sunulan bir para birimidir. 2008 yılında Satoshi Nakamato tarafından kurulan bu para birimi, virgülden sonraki 100 milyonuncu basamağa kadar gidebilmektedir. Kripto para birimi olarak da anılmaktadır.

Bitcoin satın alıp satmanın en kolay yolu kripto para alım satım platformlarıdır. Bu platformlara kayıt olurken kimlik bilgilerinizi ilkeler gereği vermek zorunlu tutulmuştur fakat bazı platformlar kimliksiz olarak kısıtlı işlemler yapabilmeye olanak sağlamıştır. Bitcoin hesabı nasıl açılır diye direk ele alacağımız bir platform bulunmamaktadır. Yerli borsalarda açtığınız hesaplar bitcoin hesabı olarak ele alınmaktadır. Bitcon hesabı oluşturabileceğiniz birkaç platform,

 • BtcTurk
 • Paribu
 • Konim
 • Bitexen
 • Binance.com
 • Gobaba
 • Blockhain

Seçtiğiniz platform’a ilk olarak kayıt işleminizi gerçekleştirmelisiniz. Bitcoin hesabınızı oluştururken güvenli bir şifre ile oluşturmaya özen göstermelisiniz. Seçtiğiniz platforma göre kayıt işleminizin incelemelerden 1-2 gün sonra aktif hale gelecektir. Hepsi bu kadar!

Bitcoin Hesabı Nasıl Açılır Bitcoin Nasıl Kazanılır?

Bitcoin kazanabilmenin birçok yolu bulunmaktadır. Bu yolları genel olarak 3’e ayırabiliriz. Bunlar, çalışarak, üreterek veya ticaretini yaparak kazanmaktır. Sizler için en kolay 5 bitcoin kazanma yöntemlerini derledik.

 1. Çalışarak Bitcoin Kazanmak

Çalışarak bitcoin kazanabilmek için birçok platform bulunmaktadır. Bu platformlarda hizmetiniz karşılığında bitcoin kazanabilirsiniz. Bu platformlardan bazıları,

 • Cryptogrind
 • Jobs4Bitcoins
 • Angle.Co
 • 21.Co
 • BitWAGE
 • Coinality
 • Crypto.jobs
 • Bitcoin Ticareti Yaparak Bitcoin Kazanmak

Hizmet karşılığında bitcoin kazanabilmenizin yanı sıra bitcoin ticareti yaparak da bitcoin kazanabilmeniz mümkün.  Bu yöntemdeki amaç, kripto paralarını maliyeti düşük iken satın alıp değer yükselirken satışa sunmaktır.

 • Kredi Vererek Bitcoin Kazanmak

Kredi vererek de bitcon kazanabilirsiniz. Bitcoinlerinizi alıp bir kenara bırakmak yerine, bitcoinlerinizi ödünç vererek kullanabilirsiniz. Ödünç işlemleriniz için de platformlar mevcuttur. Bunlar,

 • Bitbond
 • BTCPOP
 • KIVA
 • Musluklardan Bitcoin Kazanmak

Kolay olarak bitcoin kazanmanın bir diğer yolu ise bitcoin musluklarından bitcoinler elde etmektir. Bitcoin muslukları, bir web sitesinde veya uygulamalarda bir captcha veya verilen bir görevi tamamlanması karşılığında bitcoin kazanma yöntemidir. Yapılan her görev için bitcoin kazanabilirsiniz.

 • Yardım Ederek Bitcoin Kazanmak

İnsanların istekleri doğrultusundaki amacı yerine getirerek doğru cevabı verdiğinizde bitcoin kazanabilirsiniz. Bu yoldan bitcoin kazanabilmek için, bitfortip masaüstü uygulamasını indirerek kullanabilirsiniz.

Linux Nedir?

İşletim sistemi nedir? İşletim sistemi, bilgisayarlar üzerinde çalışan, donanımsal araçları yönetebilen ve çeşitli uygulama yazılımları içerisinde bilgi alışverişi sağlayan yazılımlar bütünüdür. İşletim sistemleri denilince akla direkt olarak bilgisayarlar geliyor. Fakat işletim sistemleri cep telefonunuzdan, buzdolabınıza kadar elektronik eşyalarınızın hemen hemen hepsinde mevcut.

Günümüz teknolojisinde, Microsoft Windows, macOs ve Linux gibi işletim sistemleri bulunmaktadır. Bu işletim sistemlerinin her biri birbirinde farklı yazılımlar ve ara yüzlerden oluşmaktadır. İşletim sistemleri arasında en işlevsel olarak bilinen çekirdek sistemi ise Linux. Elektronik cihazlarımızın bazı işlevlerini yerine getirebilmesi için farklı türlere sahip olan işletim sistemleri bulunmaktadır. Bu türler, gerçek zamanlı, tek kullanıcılı, çok kullanıcılı, tekli görev, çoklu görev, dağıtılmış ve gömülü olarak sıralanabilen işletim sistemleri kurulma şekilleri, kurulma yerleri, yazılım özellikleri ve ara yüz özelliklerine göre farklılık göstermektedir.

Linux Nedir?

Linux 1991 yılında bir üniversite öğrencisi Linus Torvalds tarafından geliştirilen bir işletim sistemidir. Torvalds 1992 yılında kendi geliştirmiş olduğu Linux sisteminin daha çok geliştirilmesi ve kullanıcılarının desteğini de kazanabilmek için Linux sistemini GNU kamu lisansı aracılığı ile özgür bir yazılım olarak yayınlamıştır. Bu sayede Linux ve GNU birbirlerinin eksiklerini tamamlayarak tam bir işletim sistemi haline geldi ve Linux tüm dünya üzerinde özgür yazılımlar için, işletim sistemi olarak yerini aldı.

Bilgisayarlar üzerinde işlevsel niteliğe sahip olan işletim sistemleri arasında yer alan Linux çekirdek yazılımlardan yalnızca biridir. Açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Linux, serbestçe dağıtılabilmesinin yanı sıra kullanıcılarına işletim sistemini geliştirebilmesi için de olanak sağlıyor. Herhangi bir maliyeti olmayan bu işletim sistemi, IBM ve PC uyumlu olmak üzere birçok cihazda rahatlıkla, ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

Linux sisteminin gün geçtikçe gelişimi tamamen açık kaynaklı olmasından kaynaklanmaktadır. Peki nedir bu açık kaynaklı yazılım ve nasıl bir işletim sisteminin gelişiminde kolaylık sağlıyor?

Açık kaynak kodlu yazılımlar her kullanıcı tarafından kodların görüntülenmesini, üzerinde oynanmasını ve çeşitli hataların giderilmesini sağlamaktadır. Dolayısı ile internet ortamında tüm kullanıcılarına açık olarak kendini sunan Linux, sistem üzerindeki hataların daha çabuk giderilmesini ve sistemin her geçen gün daha gelişmesine olanak sunuyor.

Bios Nedir? Bios Güncellemesi Nasıl Olur?

Bios nedir? Bios, bilgisayarlarda bulunan en önemli bileşendir ve bios yazılımının görevi cihaza bağlı donanımlar ile işletim sistemi arasındaki iletişimi sağlamaktır. BİOS yazılımının açılımı, Basic İnput- Output System’dir. Bu açılım, Temel Giriş-Çıkış Sistemi anlamına gelmektedir. Bios bellek üzerinde çalışan bir arabirimdir ve kalıcı bir yazılım olduğundan ROM adı verilen kalıcı bellek çipleri içerisinde depolanır. Bilgisayar açıldığı ilk anda bios çalışmaya başlar.

Bios Nedir Bios Güncelleme İşlemi Nedir?

Bios güncellemesi, biosun performansını arttırabilmek, hataları düzeltmek, yeni özellikler edinebilmek veya işlemciye uygun hale getirebilmek için sağlanan önemli yazılım güncellemeleridir. Bu güncellemeleri gecikmeden yapmak oldukça önemlidir çünkü bios güncellemeleri sisteminizi yeni, hatasız ve güncel tutmaktadır.

Bios Nedir Nasıl Güncellenir?

Bios güncellemesini doğru bir şekilde yapabilmek oldukça önemlidir, yanlış bir işlem yapıldığı taktirde cihazınızda ciddi sıkıntılar yaratabilir. Bu yüzden bios güncelleme işleminde son derece dikkatli olmanız gerekmektedir.

Bios güncellemesini yapabilmek için ilk olarak sisteminizde bulunan, ana kartınızın modeli veya markasını öğrenmelisiniz. Daha sonra ana kartınıza veya modeline uygun bios yazılımını belirlemelisiniz. İndirmeniz gereken bios yazılımını belirledikten sonra dosyayı indirin ve tüm uyarıları kontrol edin. Bios güncellemesi yapmaya hazır olduğunuzda ilk olarak cihazınızı şarja takmalısınız.

Bios güncellemenizi gerçekleştirebilmek için elinizde bir adet USB bellek bulundurun. İlk olarak USB belleğinizi biçimlendirmeniz gerekmektedir ve bu biçimlendirme esnasında dosya sistemini NTFS olarak ayarlamalısınız. İndirme işlemini gerçekleştirdiğiniz bios yazılımını .rar klasöründen çıkararak USB belleğiniz içerisine kopyalayın. Bu işlemleri gerçekleştirdikten sonra bilgisayarı yeniden başlatmanız gerekmektedir.

Bilgisayarınız yeniden başlatılırken boot menüsüne girmelisiniz. Cihazınıza ait boot tuşunu öğrenip başlatma esnasında o tuşa birkaç kez basmanız sizi boot menüsüne yönlendirecektir. Boot menüsü üzerinden Advanced bölümüne yön tuşlarıyla geliniz. Sonrasında bios güncellemenizi gerçekleştirebilmeniz için, Start Easy Flash seçeneğini kullanınız. Karşınıza çıkan ekranda USB belleğinizi bulunuz ve dosyayı çalıştırınız. Bu işlemleri eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde tamamladığınızda bios güncellemelerinizi de başarıyla tamamlamış olacaksınız.

Bios Nedir Bios Güncelleme Avantajları Nelerdir?

Bios güncellemesi sistemimiz için oldukça önemli olan bir yazılım güncellemesidir. Bios güncellemesi ile, sisteminizdeki tüm hatalardan kurtulmuş olursunuz, bilgisayarınızın performansını arttırabilirsiniz, yeni teknolojiler ile uyumlu hale gelebilmesini sağlayabilirsiniz. Kısacası bios güncellemeleri ile sisteminizi daha iyi hale getirebilirsiniz.

Bios Nedir Bios Güncelleme İşlemleri Tehlike Yaratır Mı?

Bios güncellemesi esnasında aklımıza takılan bir diğer soru da bios güncellemelerinin tehlike yaratıp yaratmayacağıdır. Bios nedir bios güncellemesi sistemi daha iyi hale getirmesi nedeniyle önemli bir işlemdir. Güncelleme sırasında bilgisayarın şarjının kesilmemesi, elektriğin gitmemesi veya buna benzer herhangi bir teknik sıkıntının olmaması gerekmektedir. Bios güncellemesi esnasında bu tür sıkıntılar ortaya gelmez ise herhangi bir sıkıntı olmadan işlem tamamlanmış olacaktır. Bu gibi olayların oluşmaması ve bios’a dair bir sıkıntı olmaması için bios güncellemesi yapacağınız zaman dilimini iyi seçmeniz gerekmektedir.

Google Chrome Tarayıcısında Olmazsa Olmaz 5 Eklenti

Google Chrome dünya üzerinde en çok kullanılan web tarayıcısıdır. Dünya üzerinde en çok kullanılmasının bir sebebi ise eklentileri sayesinde kullanıcıya daha iyi bir deneyim sağlayabilmesidir. Google Chrome başlı başına hızlı çalışan, düzgün arayüze sahip, kolay senkronizasyon sağlayan bir tarayıcı bunun yanına bir de Google Chrome Eklenti kısmı eklenince deneyim daha güzel bir hal alıyor. Gelelim olmazsa olmaz 5 Google Chrome Eklentisini anlatmaya.

 • Checkbot

Google Chrome Eklenti mağazasında bulunan Checkbot ile web sitenizin hem güvenliğini hem de optimizasyonunu sağlayabilmektesiniz. Güvenlik açıklarını, hızı, SEO uyumu gibi özellikleri yüzlerce web sitesi için aynı anda test edebilmeyi sağlar. Web sitelerinde bulunan kırık bağlantıları yani sayfalar arasındaki geçişlerdeki yanlış yönlendirmeleri, HTML/JAVASCRİPT/CSS dillerindeki site hatalarını, güvenli olmayan şifreleri ve daha fazlasını bulur. Ücretsiz ve ücretli seçenekli sürümleri mevcuttur. Ücretsiz sürümünde 250 URL adresini kontrol edebilmektesiniz. Ücretli sürüm de ise, 10.000 URL adresini kontrol edebilirsiniz.

 • Speedtest

Google Chrome Eklenti mağazası içerisinde bulunan Speedtest web sayfanızın performansınızı ölçmenizi sağlayan bir eklentidir. Doğrudan araç çubuğundan erişerek kullanabileceğiniz bu eklenti web sitesinin ne kadar hızlı yüklendiğini, indirme ve yükleme hızlarını ölçebilmemizi yarar. Pop-up penceresi web sayfasının üzerinde gözükür ve işlemleri o pencerede gerçekleştirir başka bir yerde aramanız gerekmez.

 • AdBlocker Ultimate

Bu Google Chrome Eklenti ile web sayfalarında gezinirken hiçbir reklam görmezsiniz yani kısacası reklamların karşımıza çıkmasını engelleyen bir eklentidir. Fakat bazı  web sitelerinde görmek istediğiniz reklamları beyaz listeye ekleyerek o siteye ait olan reklamları görmeye devam edebilmektesiniz.

 • Grammarly

Grammarly  herhangi bir dilbilgisi hatası yapmamanıza yardımcı olan bir eklentidir. Saf içerikler yazmanıza yardımcı olur. Yazı yazmak üzerine kurulu işleri olan kişiler veya kurumlar, yazarlar, blog yazarları, metin yazarları, web yöneticileri, öğrenciler, çalışanlar… Kısacası yazı ile ilgilenen ve hatasız yazıma önem veren herkesin olmazsa olmazı olan bir eklentidir.

 • LastPass

Google Chrome Eklenti mağazasından indirilen bir diğer eklenti de LastPass eklentisi. LastPass web üzerinde birçok sitede kaydı olan ve hepsinde şifre ile giriş yapan kullanıcılar için bir yardımcı. Birçok şifreyi hatırlamak zorunda kalmak istemeyenler için en çok kullanılan Chrome eklentisidir. Ücretsiz bir eklenti olmakla birlikte, mobil cihazlarda, dizüstü bilgisayarlarda, Chromebook vb. dahil olmak üzere tüm şifreleriniz için tek bir çözüm olanağı sunar.

Ödüllü bir şifre yöneticisidir. Şifrelerinizi depolar ve her yerden erişebilmenize izin verir. Bu eklentiyle artık her şifrenizi hatırlamanız gerekmez çünkü bütün şifrelerinizi tek bir şifre haline getirerek size kolaylık sağlar. Yalnıza tek bir şifreyi bilmeniz yeterli, o da LastPass giriş şifreniz. LastPass kullandığınız şifreye asla erişemez. LastPass’a olan bu güvenden dolayı milyonlarca kişi ve işletme bilgilerini güvede tutabilmek için LastPass eklentisini kullanmaktadır.

Overclock Nedir? Nasıl Yapılır?

Overclock Nedir? Overclock, bir diğer anlamıyla hız aşırtma işlemi olan, işlemcinin performansını arttırmaya yönelik yapılan işlemdir. Tüm bilgisayar marka ve modellerinde Overclock işlemi yapılabilmektedir. Bu işlem ile bilgisayarınızdan tam performans elde edebilmenizin yanı sıra, bilgisayarınızın parçalarının ömrünü de uzatabilmeniz mümkün. Herhangi bir maliyet gideri olmadan bilgisayarınızın performansını arttırmak isteyenlerdenseniz bu yazımız tam da size göre. 

Overclock Nedir Overclok Bilgisayardaki Hangi Bileşenlere Uygulanabilir?

Overclock işlemi bilgisayarımızda bulunan 4 bileşen üzerinde uygulanabilmektedir. Bu 4 bileşen,

 • CPU (İşlemci):

Overclok işlemini yapabileceğiniz en önemli bileşen işlemcidir. Fakat işlemciniz üzerinde Overclok işlemini yapabilmeniz için, işlemcinizin üretici firması bu işlem için size izin vermiş olmalıdır. Tam olarak izin verilmediği taktirde, sınırlı işlemlere yapabilirsiniz. Bilgisayarınıza ait olan işlemcinizi iyi incelemeli, araştırıp iyi öğrenmelisiniz. İşlemciler üzerinde Overclok işlemi yapabilmek diğer bileşenlere göre oldukça karmaşıktır.

 • Ekran Kartı:

Overclok işlemini en kolay olarak uygulayabileceğiniz bileşenlerin arasında ekran kartlarını yerlerini almaktadır. Fakat kolay olmasının yanı sıra, ekran kartları üzerinde yapılan Overclok işlemi, sizlere büyük bir kazanım sağlamamaktadır. Ekran kartınız üzerinde Overclok işleminizi uygulamadan önce; çeşitli programlar ile, ekran kartınızın analizini yapmalısınız.

 • RAM:

RAM üzerinde yapacağınız Overclok işlemi RAM’de oldukça büyük bir etki yaratacaktır. Fakat RAM’iniz frekansını arttırdıkça, performansını zorlamanız halinde RAM bileşenine zarar verebilirsiniz. Bu kısma oldukça dikkat etmelisiniz.

 • Monitör:

Monitör üzerinde Overclok işlemi yapabilmek pek çok kişinin bilmediği bir performans arttırma yöntemidir. Monitörünüzde bu işlemi yaparken oldukça dikkat etmelisiniz. Çünkü yanlış bir işlem yapıldığı taktirde monitörünüzde kare atlama sorunu ile karşılaşabilmektesiniz. Monitörde Overclok işleminizi gerçekleştirebilmeniz için, Ekran kartı sürücünüzün arayüzünü bilgisayarınıza indirmelisiniz, sonrasında ise özelleştir bölümünden özel çözünürlük oluştur kısmını seçerek işleminizi başlatabilirsiniz.

Overclock Nedir? Overclok İşlemi Yapabilmek İçin Neye İhtiyaç Duyulur?

Overclok işlemini gerçekleştirebilmeniz için ihtiyaç duyabileceğiniz programları ve parçaları sizler için maddeledik. Gelin bir göz atalım.

 • Doğru Bir Bilgisayar ve İşlemci

Overclok işlemi yaparken en önemli faktör, Overclok işlemini yapmanıza olanak sağlayan bir işlemcidir.

 • Veri Görüntüleme Programı

Bilgisayarınıza Overclok işlemi yapmadan önce bilgisayarınız ile ilgili analizler gerçekleştirmelisiniz. CPU-Z, SpeedFan veya Speccy gibi programlar ile bilgisayarınıza dair bilgileri elde edebilirsiniz.

 • Stres Testi Yazılımı

Bilgisayarınızın Overclok işleminizi kaldırıp kaldıramayacağı ile ilgili bilgileri de bilmeniz sizler için iyi olacaktır. Bunu anlamak için ise, bilgisayarınıza stres testi yapmaktır. Stres testinizi, LinX, AIDA64 veya Prime95 gibi programlar ile, bilgisayarınızın analizlerini gerçekleştirebilirsiniz.

 • Soğutucu

Overclok işlemi yaparken herhangi bir engele takılmamak için en önemli faktörlerin arasında soğutucu yerini almaktadır. Bilgisayarınızın fazla ısınması durumunda yapacağınız işlemler, daha güç bir hale gelebilmektedir. Dolayısıyla Overclok işlemleriniz için yanınızda mutlaka bir soğutucu bulundurmalısınız.

Overclok Zararlı Mı?

Overclok işlemi, yanında avantaj ve dezavantajları da getirebilmektedir. Bilinçsizce yapılan her overclok işlemi bilgisayarda ciddi sorunlara yer açarak maddi sıkıntılar doğurabilir. Bilinçli bir şekilde yapılan Overclok işlemlerinden hiçbir zarar gelmez aksine bilgisayarınızda bir performans artışı gözlenir.

Darboğaz Nedir? Nasıl Engellenir?

Darboğaz Nedir? Darboğaz, bilgisayar sisteminin bir işlemi istenen performans ile gerçekleştirememesidir. Performans gerçekleştirilememesinin nedeni ise, tüm birimlerin birbirleriyle uyumlu çalışmamasından kaynaklanır. Yavaş performans gösteren birim, ekran kartı, RAM, hard disk veya bilgisayar içerisinde bulunan herhangi bir birimden kaynaklanabilmektedir. Örneğin, çok yüksek performanslı bir işlemcimiz ve düşük performanslı bir ekran kartımız var. Bir işlem yaparken işlemciniz işini hızlı bir şekilde bitirip, ekran kartının işlemini bitirmesini bekleyebilir. Bu şekildeki bekleme olayları birimlerin birbirleriyle uyumlu çalışmaması demektir. Dolayısıyla burada darboğaz görülmektedir.

Darboğaza neden olan faktörler, çalışmadaki dengesizlik, dengesiz bir sistem, CPU (işlemci), GPU (ekran kartı), RAM, SSD veya HDD depolama birimi, Ekran ve diğer donanımlar. Peki bilgisayarlarımızda uyumsuzluğa neden olan darboğaz problemi nasıl engellenir? Gelin birlikte inceleyelim.

Darboğaz Nedir Nasıl Engellenir?

Darboğazın önüne geçebilmenin tek yolu, bilgisayar sistemlerinizin her bir parçasının uyumlu bir şekilde değiştirilmesidir. Bir birim çok yüksek performanslı bir birim düşük performanslı olduğu taktirde, bilgisayarınızda daima darboğaz gözlemlenecektir. Eğer ekran kartı alacaksanız, alacağınız ekran kartının gücünü, benchmark testlerinden öğrenebilirsiniz. Bu test sayesinde ekran kartınıza uygun bir işlemciyi daha kolay bir şekilde seçebilirsiniz.

Darboğazı engellemek için çoğu insan Overclock yani hız aşırtma yöntemini uygulamaktadır. Bu işlem darboğazı engellemek için tavsiye edilmez. Bunun nedenleri ise; darboğaz problemi bilgisayarlarınızın birimleri arasındaki uyumsuzluktan meydana gelir, Overclock işlemi ise, bilgisayarınıza az bir miktarda performans kazancı sağlar fakat bu performans darboğaz sorununu çözmek için yeterli değildir. Darboğaz sorunu olan bilgisayarlarda Overclock işlemi yapmamanız için diğer bir sebep ise, Overclock işleminin bilgisayarlarda ısınma problemi yaşatmasıdır. Isınma problemleri bilgisayarınızda daha büyük problemlere sebep olabilir. Dolayısıyla Overclock işlemi darboğazı önlemek için oldukça yetersiz bir işlemdir.

Sonuç olarak darboğazın engellenebilmesi için, tüm sistemlerin bir uyum içerisinde çalışması gerekmektedir. Bilgisayarınızın sistemleri arasında bir denge kurun ve donanımlarınızı birbirlerini tamamlayıcı şekilde seçerek, darboğaza sebebiyet vermeyecek performanstaki birimleri bilgisayarınızda kullanmalısınız.

Darboğaz Problemi Nasıl Anlaşılır?

Darboğaz problemini anlayabilmek için bilgisayarınıza, MSI Afterburner programını indirebilirsiniz. Bu program ekrana yüzdesel olarak GPU (ekran kartı) ve işlemci (CPU) kullanım bilgilerini verir. Örneğin çıkan sonuçlarınızda ekran kartınızın kullanımı düşük ve işlemcinizin tamamı kullanılıyor ise, burdan çıkarmanız gereken sonuç, işlemcinizin ekran kartına oranla yavaş kaldığıdır ve burada darboğaz problemi ile karşı karşıyasınızdır.

Darboğaz problemini anlayabilmek için bir diğer yöntem ise, Windows 10 işletim sistemine sahip olan bir bilgisayara sahip iseniz, CTRL+ALT+DEL tuş kombinasyonunu kullanarak, Görev Yöneticisine ulaşın. Görev yöneticisinde bulunan performans sekmesinden, işlemciniz ve hard diskiniz arasında darboğaz problemi olup olmadığını öğrenebilir ve sonrasında darboğaza neden olan bilgileri öğrenerek donanımlarınız arasındaki uyumu sağlayarak, bilgisayarınızda bulunan darboğaz problemlerinden kurtulabilirsiniz.